Temos Archyvai: skelbimai

Kvietimas ruoštis Lietuvos jaunimo dienoms

Kas yra Lietuvos jaunimo dienos?
Lietuvos jaunimo dienos tęsia Pasaulio jaunimo dienų tradiciją, pradėtą prieš 25 metus ir yra skirtos tikinčiam bei tikėjimo dar tik ieškančiam jaunimui. Tai yra „keliaujantis“ nacionalinis susitikimas, atviras visiems jauniems žmonėms, vykstantis vis kitame Lietuvos mieste.
VIII – tą kartą vyksiančios Lietuvos jaunimo dienos „Tiesa padarys jus laisvus“ sukvies tikintį ir ieškantį jaunimą iš visos Lietuvos susiburti Vilniuje paskutinį birželio savaitgalį ir kartu ieškoti tiesos, laisvės, atsakymų į įvairius klausimus, bei švęsti, džiaugtis ir visu tuo dalintis!

Kodėl reikia ruoštis?
Mes visada atidžiai ir skirdami daug laiko ruošiamės artėjant svarbiems įvykiams – gimimo dienai, šv. Kalėdoms, atostogų kelionei, susitikimams su svarbiais žmonėmis. LJD yra svarbus ir ypatingas įvykis, šventė, į kurią susirinks mūsų broliai ir seserys, kurios metu mes visi kartu švęsime savo tikėjimą.
Pasiruošimo programa – tai pagalba jums šiai šventei pasiruošti. Dalyvaudami pasiruošimo susitikimuose jūs ne tik susipažinsite su naujais žmonėmis, su kuriais vėliau dalyvausite Jaunimo dienose, bet taip pat labiau pažinsite save, savo tikėjimą, Dievą.
Šių metų LJD tema yra „Tiesa padarys jus laisvus“. Pasiruošimo programos metu galėsite kartu su bičiuliais išsiaiškinti, ką ši tema reiškia, kuo ji susijusi su tiesa, laisve bei meile, kaip atpažinti tiesą savo gyvenime, kaip gyventi tikroje laisvėje.

Platesnė informacija www.jaunimodienos.lt

Kviečiame jaunimą registruotis į pasiruošimo programą. Kartu ruoštis ir dalyvauti Lietuvos jaunimo dienose.
Pasiruošimo susitikimai vyks Utenos Saulės gimnazijoje po pamokų sutartu laiku. Kreiptis į tikybos mokytoją Skaistę telefonu 8 616 78950.
Laukiame!

 

 

 

Pasaulinė ligonių diena

Vasario 11 d. (šešt.), kuomet Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minima Lurdo Švč. M. Marija, 25-ąjį kartą švenčiama Pasaulinė ligonių diena.

Tą dieną mūsų Bažnyčioje 18.00 val. Šv. Mišiose bus meldžiamasi už sergančiuosius ir teikiamas Ligonių Sakramentas.

Šventasis ligonių patepimas pagal Katalikų Bažnyčios mokymą yra vienas iš septynių Naujojo Testamento Sakramentų, įsteigtas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. „Šio Sakramento padarinys yra Šventosios Dvasios malonė, kurios patepimas apvalo nuo nuodėmių, jei jų dar būtų likę. Be to, pakelia ir sustiprina ligonio sielą, sužadina didelį pasitikėjimą Dievo gailestingumu, kurio pastiprintas ligonis geriau pakelia ligos sunkumus ir nepatogumus, lengviau nugali demono, kertančio į kulną (plg. Per 3,15), gundymus bei pinkles ir atgauna kūno sveikatą, jei tai naudinga sielos išganymui“.

Tad kviečiame tikinčiuosius, kurių sveikata yra rimtai pablogėjusi dėl ligos ar senyvo amžiaus, priimti Ligonių patepimo sakramentą. Visada galima ligonį patepti prieš operaciją, kai rimta liga
yra operacijos priežastis. Senyvo amžiaus žmonės gali būti patepti, jei jie itin nusilpsta,
nors ir neserga rimta liga. Sergantiems vaikams šventą Patepimą galima teikti tada,
kai jie suvokia šio sakramento esmę ir naudą. Šį sakramentą galima pakartoti, jei po Patepimo ligonis buvo pasveikęs, tačiau vėl susirgo, arba, jei sergant ta pačia liga, jo savijauta žymiai pablogėjo.

 

 

Kvietimas sutuoktiniams

2017 m. kovo 3-5d.d. Kupiškyje, Gedimino g. 1a
Sutuoktinių susitikimų savaitgalis

Savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams –
tai vieno kitam padovanotas laikas
!

Savaitgalio rekolekcijas veda sutuoktinių poros,
k
unigas Albertas Kasperavičius, kunigas Mindaugas Kučinskas

Trukmė
Rekolekcijos prasideda penktadienį 19 val., tęsiasi visą šeštadienį ir baigiasi
sekmadienį apie 14 val.

Prasminga dalyvauti tik visoje savaitgalio programoje.

Šiam laikui pasirūpinkite namuose likusių mažamečių vaikų priežiūra –

savaitgalio programa skirta tik sutuoktinių poroms.

Organizaciniai dalykai
Savaitgalio metu maitinimu rūpinasi organizatoriai.
Dalyvių prašome atsivežti baltą patalynę  ir tualetinius reikmenis.
Dalyviai prašomi paaukoti už nakvynę ir maitinimą.

Kur atvykti
Kovo 3-5d.d. sutuoktinių susitikimai vyks:
Kupiškyje, Parapijos namuose Gedimino g. 1a , šalia bažnyčios.

Registracija Panevėžio vyskupijos šeimos centre
tel.: 8 684 84402 el.p.: pvscentras@gmail.com

Grabnyčios. Šv. Blažiejus. Šv. Agota

Vasario 2 d. švenčiama Kristaus Paukojimo šventė – Grabnyčios.

Taip pažymima 40-oji diena po Jėzaus gimimo, kai kūdikis buvo
Marijos ir Juozapo nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės įstatymą.
Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – “šviesą pagonių
akims apšviesti ir Izraelio tautos garbę”.
Šią dieną taip pat minima Pašvęstojo gyvenimo diena, meldžiamės
vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus.

Iškilmingos Šv. Mišios, žvakių pašventinimas ir procesija 18 val.
Grabnyčių ŽVAKĖ yra pašventinama ir skirta uždegti prie mirštančiojo,
kad primintų Dievo artumą, paguodą ir amžinąją šviesą.

Vasario 3 d. minimas Šv. Blažiejus, vyskupas ir kankinys.
Jis buvo gydytojas kilęs iš Kapadokijos. Vėliau tapo atsiskyrėliu.
Buvo išrinktas vyskupu. Pasak legendos, pakeliui į egzekucijos vietą,
stebuklingai pagydė berniuką, kuris duso gerklėje įstrigus žuvies ašakai.
18val. Šv. Mišiose bus pašventintos dvi kryžiaus forma surištos žvakės.
Kalbant maldą jos bus dedamos prie tikinčiojo kaklo meldžiant Dievą
Šv. Blažiejaus užtarimo ir apsaugos nuo gerklės susirgimų ir kitų ligų.

Vasario 5 d. minima Šv. Agota, mergelė ir kankinė.
9, 11 ir 18 val. Šv. Mišiose bus šventinami duona ir vanduo, meldžiant
Dievą Šv. Agotos užtarimo ir apsaugos nuo gaisro ir kitokių nelaimių.

Klebono sveikinimas Šv. Kalėdų proga

Brangūs parapijiečiai,

 

Nuoširdžiai sveikinu  su Šv. Kalėdomis – mūsų Didingiausiojo Dievo atėjimu į pasaulį mažo kūdikio asmenyje. Šis paslaptingai pradėtas ir su begaline meile Švenčiausios Mergelės Marijos išnešiotas ir pagimdytas vaikelis yra Dievo ŽODIS, prabylantis į kiekvieno mūsų širdį, trokštantis išpildyti pranašo Izaijo skelbtą nepaprastą Dievo žinią – Jo vardas bus „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis“ (Iz 9,5). Tad švęsdami Jėzaus – tikrojo Dievo – įsikūnijimą, leiskime, kad Galingojo Dievo nuolankumas prakalbintų mūsų širdis, kad Nuostabiojo Patarėjo išmintis pasiektų mūsų protus, kad Amžinojo Tėvo rūpestis paliestų mūsų dvasią, o Ramybės Kunigaikščio šviesa atneštų ramybę į mūsų gyvenimą. Prasmingų  ir džiaugsmingų švenčių!

 

Klebonas kun. Kęstutis Palepšys