Marijos Legionas

Marijos Legionas yra tarptautinis katalikų pasauliečių judėjimas, įkurtas 1921-07-07 Airijos sostinėje Dubline. Tai katalikų judėjimas, padedantis Bažnyčiai vykdyti sielovados darbus: žmonėms, atitolusiems nuo Dievo, neša Gerąją Naujieną, siekia atvesti juos prie Dievo. Marijos Legiono šūkis – „Per Mariją prie Jėzaus“.

Mūsų parapijoje Marijos Legionas įkurtas 1999 m. spalio 17 d. Marijos legiono tikslas siekti Dievo garbės ir savo narių asmeninio šventumo, ypatingai pasitikint Švč. Mergelės Marijos užtarimu. Legiono šūkis „Per Mariam ad Jesum“ – „Per Mariją prie Jėzaus“. Marijos Legiono bruožai: bendra malda; tiksliai apibrėžtas apaštalavimo darbas; kassavaitinis susitikimas.

Legiono narių uždavinys – pakviesti, paraginti, paaiškinti tikėjimo prasmę, melstis už žmonių atsivertimą, kai susiduriama su nesusituokusiomis šeimomis, nekrikštytais vaikais, nepriėmusiais pirmosios Komunijos žmonėmis ir pan. Legiono nariai jiems tarpininkauja, pataria pagalbos kreiptis į kunigą.

Marijos Legiono nariai. Legionui gali priklausyti visi praktikuojantys katalikai nuo 18 metų amžiaus, norintys tarnauti Dievui pagal legiono įstatus. Legionas turi ir jaunimo skyrių, kuriame buriasi 12–18 metų jaunuoliai (šiuo metu mūsų parapijoje jaunimo grupė neveikia). Marijos legioną sudaro aktyvūs nariai ir nariai pagalbininkai. Aktyvus Marijos Legiono narys įsipareigoja kas savaitę lankyti vietinį narių susirinkimą ir bent dvi valandas skirti apaštalavimui: katekizuoti vaikus, lankyti ligonius, kalinius, supažindinti žmones su parapijos veikla ir joje dirbančiomis organizacijomis, skleisti Rožinio maldą ir pan. Nariai pagalbininkai yra besimeldžiantis Marijos legiono sparnas, tuo būdu veiksmingai paremiantis aktyviųjų legionierių veiklą.

Mūsų parapijoje Marijos Legionas įkurtas 1999 m. spalio 17 d.

Pagrindiniai darbai, kuriuos atlieka parapijos Marijos legionieriai: lanko šeimas; reikalui esant, pakviečia ir palydi kunigą pas ligonius; visi nariai (aktyvieji ir pagalbininkai) kasdien meldžiasi ir kalba Rožinį dvasios vadovo ar parapijos klebono nurodytomis intencijomis.

Susidomėjusius Marijos Legiono veikla nuoširdžiai kviečiame įsijungti.

Parapijos legionieriai renkasi kiekvieną antradienį 10.00 val.parapijos namuose adresu : Vytauto a. 4, Utena.


Parapijos Marijos Legiono Pirmininkė 
Vanda Savickienė (8 633 63698).