Globos namų istorija

1988 m. prie Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios parapijos įsisteigė Lietuvos katalikių moterų sambūris  Caritas  Utenos skyrius, kuris nuo  1989 metų pradėjo veiklą. Carito įkūrėja uteniškė Stanislava Barkauskienė. Ji subūrė 36 moteris, pasiryžusias aukoti savo laisvalaikį, kad galėtų globoti senus, ligotus, beglobius žmones. Tuomet daug prisidėjo savanorė Veronika Zakarkienė. Tuometinis dekanas kun. Jonas Pranevičius, pasitaręs ir suderinęs su rajono savivaldybe, įsteigė Utenos dekanato parapijinius globos namus.

1999 m. gegužės 4 dieną, Utenos dekanato  parapijiniai globos namai, buvo užregistruoti kaip viešoji įstaiga Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos globos namai. Parapijos globos namai yra nevalstybiniai. Steigėjas  yra Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija.

Nuo įregistravimo iki 2004 metų  direktore dirbo Emilija Zarankienė. Nuo 2004 metų parapijos globos namams vadovavo  dekanas kun. Saulius Kalvaitis, nuo 2008 metų  vadovavo dekanas kun. Juozapas Kuodis. Nuo  2012 m. direktoriumi tapo klebonas kun. Kęstutis Palepšys.

Gyvenimo saulei negailestingai krypstant vakarop, ypač reikia ramybės ir užuojautos. Ir ne visiems lemta senatvės sulaukus džiaugtis savų namų  pastoge, ne visiems užtenka artimųjų dėmesio ir meilės. Gyventojai, norintys apsigyventi šiuose parapijos globos namuose,  kreipiasi – dėl gilios senatvės,  dėl visiškos negalios  savarankiškai negalintys pasirūpinti savimi, nes yra reikalinga pastovi slauga.  Metai iš metų  parapijos globos namuose apsigyvena vis garbesnio amžiaus, silpnesnės sveikatos gyventojai, ir tie kurie negali patekti į kitas įstaigas dėl įvairių priežasčių.

Parapijos globos namuose teikiamos ilgalaikės socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims  ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia, slauga. Parapijos globos namuose apsigyvenę gyventojai susiranda bendraminčių, pažįstamų, atsiranda tarpusavio bendravimas. Gyventojai jaučiasi ne tokie vieniši, mažiau liūdi. Kadangi  įstaiga yra miesto centre, todėl  labai patogu gyventojams  lankyti savo  artimuosius. Norintys gyventojai gali lankytis bažnyčioje, dalyvauti pamaldose, aplankyti artimųjų kapines.

Parapijos globos namuose yra 19 vietų. Parapijos globos namuose dirba rūpestingi, darbštūs, nuoširdūs slaugytojai ir kiti aptarnaujantys darbuotojai, turintys ilgametę praktiką.

Be gerų žmonių paramos būtų buvę nelengva sukurti parapijos globos namų materialinę bazę. Iki 2000 metų parapijos globos namų rėmėjas buvo  Malteser PFARRE st. VITUS iš Vokietijos Lioningeno miesto parapijiečiai, atstovaujami dekano kunigo Josef  Saalfeld, bažnyčios komiteto pirmininkės Ria Mastell, kurie apie  10  metų rėmė maisto produktais, inventoriumi,  patalyne.

Iki 2004 metų, taip pat  buvo gaunama parama iš pavienių gyventojų, užsienio rėmėjų, tai Ms. Anna H. McDonald, PA, JAV,  ir Šv. Prančiskaus Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolyno, esančio Pittsburge, JAV, seselės, atstovaujamos  vyresniosios  seselės  Janet Gardner ir  seselės Michele Garas.

2006  metais labai daug prisidėjo Utenos rajono savivaldybė, skyrė  lėšų remontui. Šių lėšų dėka buvo atliktas pastato remontas,  pagerintas patalpų mikroklimatas, pastato estetinis vaizdas.

Metai iš metų keičiasi Socialinių paslaugų įstatymas, kuriame didėja šioms paslaugoms įvairūs  reikalavimai, privalu juos atitikti.

Aukščiau minėtų asmenų, institucijų parama šiandienai, deja, jau nėra toliau teikiama. Pagrindinės pajamos ir išlaikymo šaltinis įstaigos veiklai toliau vykdyti ir išsilaikyti yra gyventojų  sumokėtos lėšos už suteiktas paslaugas.

Nuoširdžiai laukiame paramos ir esame išties dėkingi asmenims,  kurie geranoriškai paremia  2 %  pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą.