Eucharistija

„Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“. (Mt 28, 20)

Eucharistija yra „viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė”. „Visi kiti sakramentai, kaip ir visos bažnytinės tarnystės bei apaštalavimo darbai, yra susiję su šventąja Eucharistija ir į ją nukreipti. Juk šventojoje Eucharistijoje sutelktas visas dvasinis Bažnyčios gėris – pats Kristus, mūsų Velykų Avinėlis” (Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1324).

Eucharistija, iš graikų kalbos, reikškia „dėkoti“. Dėkodami Viešpačiui už visa, ką Jis mums duoda, dar labiau prie jo priartėjame ir tampame atviresni Jo veikimui mumyse. Šv. Mišios tai ir reiškia.

Šv. Mišias sudaro keturios dalys :

  1. Pradžiasu pasisveikinimu, gailesčio aktu, maldavimais, garbės himnu ir dienos malda.
  2. Žodžio liturgijoje Žodžio liturgijojeperskaitomi 3 skaitiniai iš šv. Rašto. Homilijoje kunigas komentuoja ką tik girdėtą Žodį ir parodo jo svarbumą šiandien. Sekmadieniais ir švenčių dienomis kalbamas arba giedamas Apaštalų tikėjimo išpažinimas. Visuotinėje maldoje tikintieji paveda savo reikalus, džiaugsmus ir darbus Viešpačiui.
  3. Eucharistijoje susirinkusi bendruomenė švenčia savo Viešpaties Paskutinę vakarienę. Kunigas Kristaus įgaliotas kalba Eucharistijos maldą, kuri prasideda dėkojimo giesme ir baigiasi tikinčiųjų „Amen“. Jėzaus kristaus vardu kunigas mūsų atneštas dovanas, duoną ir vyną, paverčia mūsų Viešpaties Jėzaus kristaus Kūnu ir Krauju (perkeitimas) – tai yra mūsų Tikėjimo paslaptis. Tikintieji kalba Viešpaties maldą (Tėve Mūsų) ir priima šventąją Duoną, Kristaus Kūną.

Šv. Komuniją gali priimti tik pakrikštytieji, priėmusieji “Pirmąją Komuniją”, esant reikalui Atgailos sakramentu susitaikę su Dievu ir žmonėmis, o susituokusieji – gyvenantys Bažnyčios palaimintoje santuokoje. Šventąją Komuniją galima priimti ir antrą kartą tą pačią dieną jeigu pilnai dalyvaujama antrose Šv. Mišiose ir yra išlaikytas vienos valandos eucharistinis pasninkas, išskyrus vaistus ir vandenį.

  1. Eucharistijos pabaiga. Palaiminimas ir atsisveikinimas.

Pasiruošimas “I Komunijai”

Vaikų ir suaugusiųjų rengimas Eucharistijos ir Susitaikymo sakramentams

Vaikai nuo 10 metų amžiaus rengiami šiems sakramentams pagal Panevėžio vyskupijos Katechetikos centro parengtą metinę programą. Pasirengimas prasideda spalio mėnesio pradžioje ir vyksta iki gegužės mėn. vidurio. Dėl pasiruošimo prašome kreiptis mokyklose pas savo tikybos mokytojus arba pas parapijos kunigus.

Suaugusiems, norintiems pasiruošti “I Komunijai”, yra speciali programa.

Šv. Mišių intencijų užprašymas:

Kada tik aukojamos Šv. Mišios, yra vykdomas išganymo darbas už visą pasaulį. Tačiau Bažnyčioje yra tradicija prisidėti prie šios aukos asmeniškai užprašant specialią intenciją ir ta proga paaukojant kokią nors pinigų sumą pagal savo išgales, taip dalinantis savo kasdienybe su bendruomenės ganytojais, idant atėję kitą kartą “rastų juos maldingai budinčius”.

Plačiau apie Eucharistiją: http://katekizmas.lcn.lt/kbk1996p2003/index.html

p.s. dėl vaikų pasiruošimo I Komunijai prašome kreiptis mokyklose pas savo tikybos mokytojus arba pas parapijos kunigus.