Sutvirtinimo sakramentas

Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir 
tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, 
ir lig pat žemės pakraščių“.(Apd 1, 8)

Sutvirtinimo sakramentu (pakrikštytieji) tobuliau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai, žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą… Plg. Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1285

Pasirengimas

Priimti Sutvirtinimo sakramentą rengiami tikintieji nuo 14 m., kurie yra priėmę “Pirmąją Komuniją”. Pasirengimas šiam sakramentui trunka kelis  mėnesius. Sėkmingai baigus pasiruošimą, išduodama sutvirtinimo kortelė – dokumentas, būtinas Sutvirtinimo sakra­mentui gauti.

Reikalavimai sutvirtinamajam: būti išklausius pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui kursą; šalia Krikšto vardo pasirinkti dar Sutvirtinimo vardą, kuris turi būti šventojo vardas; turėti Sutvirtinimo globėją, kuris, kaip vyresnysis brolis/ sesuo, jį atvestų ir pristatytų vyskupui, o paskui padėtų ištikimai vykdyti Krikšto pažadus ir saugoti Šventosios Dvasios dovaną.

Reikalavimai Sutvirtinimo liudininkams

Tradiciškai Sutvirtinimo liudininkas būna tos pačios lyties, kaip ir sutvirtinamasis. Rekomenduojama, kad liudininkas būtų vienas iš krikštatėvių. Jeigu būtų pasirenkamas kitas globėjas, tai jis turi būti tinkamas dvasiniu atžvilgiu šioms pareigoms atlikti ir turėti savybes, kurių reikalauja Kanonų teisė: Būtų sulaukęs šešiolikos metų amžiaus; būtų katalikas, jau priėmęs Sutvirtinimo bei šv. Eucharistijos sakramentą, gyvenantis pagal tikėjimą bei dabar prisiimamas pareigas. Nebūtų suvaržytas kokios nors uždėtos ar paskelbtos kanoninės bausmės;nebūtų sutvirtinamojo asmens tėvas ar motina 

Plačiau apie Sutvirtinimą: http://katekizmas.lcn.lt/kbk1996p2003/index.html