PARAPIJOS GLOBOS NAMAI

VŠĮ UTENOS KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ PARAPIJOS GLOBOS NAMAI

 Bažnyčios g. 18, 28242 Utena. 

tel.  8 – 389 – 587 04, el.p. globos.namai@takas.lt

Juridinių asmenų registras, kodas 184200495, a.s. LT574010041700000889, AB DnB NORD BANKAS

Direktorius – kun. Kęstutis Palepšys, mob. tel. 8 686 61437.

Vedėja – Nijolė Sirvydytė.

1988 m. prie Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios parapijos įsisteigė Lietuvos katalikių moterų sambūris  Caritas  Utenos skyrius, kuris nuo  1989 metų pradėjo veiklą . Jo įkūrėja uteniškė Stanislava Barkauskienė (dabar jau šviesios atminties) subūrė 36 moteris, pasiryžusias aukoti savo laisvalaikį, kad galėtų globoti senus, ligotus, beglobius žmones. Tuometinis dekanas kun. Jonas Pranevičius, pasitaręs ir suderinęs su rajono savivaldybe, įsteigė šiuos parapijinius globos namus. Mirus Caritas  idėjos darbų autorei ir daugelio darbų  įgyvendintojai Stanislavai Barkauskienei, Caritas  moterims vadovauti pradėjo  Angelė Vilčiauskienė. Po dekano kun. Jono Pranevičiaus mirties, jo darbą tęsė naujai paskirtas dekanas kun.Petras Adomonis.

Katalikiškojo moterų sambūrio Caritas Utenos skyriaus nariai ir vadovai dalyvavo  iniciatyvinės grupės darbe atkuriant katalikiškos dvasios “Saulės” vid. mokyklos  veiklą, statant koplyčią žuvusiems Aukštaitijos partizanams atminti ir steigiant Šv. Klaros palaikomojo gydymo slaugos ligoninę.

Angelei Vilčiauskienei  išvykus gyventi į kitą miestą, apie dvejus metus katalikių moterų  sambūris Caritas vadovės neturėjo.

1999 m. gegužės 4 dieną   globos namai buvo užregistruoti kaip viešoji įstaiga Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos globos namai. Parapijos globos namai yra nevalstybiniai. Steigėjas  yra Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija. Iki 2004 metų  vidurio  direktore dirbo Emilija Zarankienė. Nuo 2004 metų liepos mėnesio parapijos globos namams vadovavo  dekanas kun. Saulius Kalvaitis, o nuo 2008 metų vasario mėnesio vadovauja dekanas kun. Juozapas Kuodis.

Gyvenimo saulei negailestingai krypstant vakarop, ypač reikia ramybės ir užuojautos. Tik ne visiems lemta senatvės sulaukus džiaugtis savų namų  pastoge, ne visiems užtenka artimųjų dėmesio ir meilės. Dauguma čia paskutiniuosius namus suradusių senelių – vieniši žmonės, senatvės ir dėl visiškos negalios negalintys savarankiškai judėti. Tokiems ligoniams reikia didesnės nuolatinės priežiūros. Metai iš metų  parapijos globos namuose apsigyvena vis garbesnio amžiaus, silpnesnės sveikatos gyventojai, ir tie kurie negali patekti į pensionatus dėl įvairių priežasčių. Neretai čia gyvenantys asmenys, dėl garbaus amžiaus, sunkių susirgimų, nors ir turi artimųjų, neturi galimybių gyventi namuose, nes yra reikalinga pastovi slauga.

Mūsų įstaigos veikla yra reikalinga ir naudinga senyvo amžiaus gyventojams, kuriems yra sunku patiems  savimi pasirūpinti. Pas mus apsigyvenę gyventojai gali melstis  koplytėlėje,  kur yra aukojamos Šv. mišios.  Šiuose parapijos globos namuose jie susiranda bendraminčių, pažįstamų, atsiranda tarpusavio bendravimas. Gyventojai jaučiasi ne tokie vieniši, mažiau liūdi. Kadangi  esame miesto centre, todėl  labai dažnai gali lankyti mūsų gyventojus artimieji. Kai  kurie gyventojai gali lankytis bažnyčioje, dalyvauti pamaldose, aplankyti artimųjų kapines.

Parapijos globos namuose yra 30 vietų. Ateityje planuojame turėti  23 vietas Parapijos globos namuose dirba rūpestingi, darbštūs, nuoširdūs darbuotojai. Be gerų žmonių paramos būtų buvę nelengva sukurti parapijos globos namų materialinę bazę. Pagrindinis parapijos globos namų rėmėjas buvo  Malteser PFARRE st. VITUS iš Vokietijos Lioningeno miesto parapijiečiai, atstovaujami dekano kunigo Josef  Saalfeld, bažnyčios komiteto pirmininkės Ria Mastell, kurie 10  metų remė maisto produktais, inventoriumi,  patalyne. Paskutiniais metais labai daug prisidėjo Utenos rajono savivaldybės meras, administracija, kad pagerėtų patalpų mikroklimatas, pastato estetinis vaizdas, kelis metus buvo skirta lėšų remontui. Pagrindinės pajamos  įstaigos veiklai yra gyventojų  pensijos. Taip pat gaunama parama iš pavienių gyventojų, užsienio rėmėjų. Mūsų geradariai  tai Ms. Anna H. McDonald , PA , JAV,  ir Šv. Prančiskaus Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolyno, esančio Pittsburge, JAV, seselės, atstovaujamos  vyresniosios  seselės  Janet Gardner ir  seselės Michele Garas.

Mes labai dėkingi asmenims, kurie geranoriškai paremia  2 % pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą.