Naujausia informacija dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui.

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas:

  1. Rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai yra pakankama priežastis, atleidžianti nuo dalyvavimo šv. Mišiose sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis. Ypač raginame tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus. Šiuo atveju šv. Mišias galima išklausyti naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.
  2. Leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui). Jei žmonės netelpa bažnyčioje, lauke esantys tikintieji laikosi 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Komunija dalijama pirmiausia bažnyčios viduje, po to lauke esantiems tikintiesiems, prieš tai juos perspėjus, kad neitų vidun. Iki atskiro nutarimo pirmadieniais – šeštadieniais leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems.
  3. Bažnyčiose turi būti užtikrintos higienos normos: prie įėjimo padėti dezinfekantai, apeigų metu visi, išskyrus celebruojantį kunigą, burną ir nosį turi būti pridengę kauke ar kitu apdangalu. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.
  4. Aukojamos negiedotinės šv. Mišios be pridėtinių pamaldų.
  5. Laidotuvių apeigos atliekamos tik kapinėse. Gali dalyvauti artimiausi šeimos nariai, neskaitant kunigo ir laidojimo paslaugų personalo. Karstas su mirusiojo palaikais į bažnyčią nenešamas. Laidotuvių šv. Mišios gali būti aukojamos laidotuvių dieną arba kitu laiku pagal susitarimą su artimaisiais.
  6. Vykdydami sielovadą kunigai ir tikintieji visur bendrauja burną ir nosį prisidengę kauke, imasi kitų saugumo priemonių.
  7. Kunigams emeritams nepatariama aukoti šv. Mišių dalyvaujant tikintiesiems.
  8. Kunigas, pajutęs peršalimo simptomus, privalo saviizoliuotis bei apie tai pranešti dekanui.
  9. Pandemijos metu ypač raginame tikinčiuosius ir kunigus asmeniškai melstis, kad greičiau būtų pažabotas šis virusas, bei prašyti sveikatos ligoniams ir stiprybės tiems, kurie jais rūpinasi. Toliau tęsiame kasdienį maldos tiltą 20 val. Ypač šiuo metu malda – ne tik pareiga, bet ir mūsų svarbus įnašas kovoje su pandemija.

Brangūs parapijiečiai,

Jėzus Kristus prisikėlė – Aleliuja! Ši griausmingai džiugi žinia perskrodžia ne tik mūsų dvasinio pasaulio šerdį – mūsų širdis, bet ir šiandien pandemijos persmelktą mūsų žemiškos gyvenimo tikrovės centrą – mūsų kasdieninę aplinką. Ši žinia skirta užgožti visas mūsų baimes ir pagausinti vilties – netikrumo ar abejonių akivaizdoje. Jėzaus prisikėlimas yra liudijimas, kad tik Jis yra visa ko VIEŠPATS. Jis nugalėjo nuodėmę išraudamas mirties geluonį. Būkime drąsūs ir jautrūs šios patirties esminei žiniai. Nepasiduokime pagundai sureikšminti detales, bet džiugiai švęskime Jėzaus  pergalę, kuri mums tikintiesiems teikia vilties tapti prisikėlimo dalininkais. Šviesių Šventų Velykų!

Kun. Kęstutis

Išlikime kupini vilties!

Šiuo išbandymų laikotarpiu kiekvienas esame kviečiami pasitikrinti kiek mumyse yra vilties ir tikėjimo. Tikėjimas viltis ir meilė yra trys svarbiausios vertybės žmogaus gyvenime. Nors fiziškai ir esame atskirti nuo savo bendruomenių, tačiau širdyje galime būti kartu, o ypač maldos vienybėje. Tad svarbiausias šio meto gavėnios tikslas maldos vienybė su visais ir už visus, ypatingai už sergančiuosius ir jiems patarnaujančius.

Leiskime prasmingai šį laiką namuose su savo artimaisiais saugodami tiek save tiek esančius šalia. Dar kartą atraskime buvimo su savo artimu džiaugsmą, skirkime jiems dėmesio ir meilės. Šeima viena didžiausių Dievo dovanų žmogui ir kaip sunku kartais atrasti laiko patiems brangiausiems žmonėms tad išnaudokime šią progą.

Tai puikus laikas perskaityti gerą knygą, susitvarkyti namų erdves.

Taipogi kiekvienas asmeniškai raskime laiko savęs gilesniam pažinimui, šis gavėnios laikas tam puikiai tinka. Apmąstykime kas mano gyvenime yra svarbiausia, kuo galiu pasidžiaugti, kur turėčiau tobulėti ir augti. Šis laikas mums gali būti kaip asmeninės rekolekcijos. Ir svarbiausia nepamirškime maldos savo šeimose, dalyvaukime šv. Mišiose ypač sekmadieniais transliacijos būdu per televiziją ar Marijos radijo pagalba priimdami dvasinę komuniją, atraskime rožančiaus ar Dievo gailestingumo vainikėlio maldą, perskaitykime bent kelias šv. Rašto eilutes.

Išlikime kupini vilties, kad šis laikotarpis mus dar labiau dvasiškai sustiprins, subrandins, matykime visur visagalio Dievo veikimą!

 

 

 

Tikinčiųjų dėmesiui!

 

Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas

 

Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos. Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per TV, internetą, klausytis radijo transliacijų. Apsaugokime save ir kitus, ypač pagyvenusio amžiaus žmones! Stebėdami kunigo aukojamas šv. Misias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.

Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams.  Laidotuvės, krikštai ar kiti sakramentai bus teikiami dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.

Drauge raginame dar daugiau atsidėti privačiai maldai namuose: skaityti šv. Raštą, prisimindami Jėzaus Kančią mintimis eiti Kryžiaus kelią, daugiau laiko skirti bendrai maldai šeimoje. Internetinės komunikacijos būdu šeimos ir pavieniai asmenys gali jungtis į maldos grupes ar švęsti Dievo Žodžio pamaldas. Išnaudokime šį laiką, kuomet negalime būti kartu fiziškai, maldai už sergančius ir kenčiančius – tai padės mums labiau vienytis su Jėzumi Gavėnios kelyje.

Viešpats ir šiuo išbandymų metu dovanoja mums ne vieną galimybę Jį atrasti iš naujo. Telydi kiekvieną iš mūsų tikėjimo kupina viltis! Teužtaria mus švč. Mergelė Marija – Ligonių Globėja ir Krikščionių Pagalba!

 

 

                                                                           Lietuvos vyskupai

Dalinamės vyskupų konferencijos pranešimais!

 

Vyskupų konferencijos informacinis pranešimas

 

Prašome susirinkusius laikytis kuo didesnio atstumo vieni nuo kitų, jei įmanoma sėdėkite bent per metrą. Kviečiame persėsti į laisvus suolus, kiek įmanoma nesėdėti vieni už kitų.

Jeigu esate vyresnio amžiaus, jaučiate ligos simptomus, sergate, ar esate rizikos grupėje, kviečiame į šv. Mišių auką jungtis iš namų Marijos Radijo pagalba. Tie, kas yra neseniai grįžę iš užsienio, taip pat kviečiami nuotoliniu būdu dalyvauti šv. Mišiose iš savo namų.

Kol yra viruso plitimo grėsmė, šv. Mišiose komuniją galėsite priimti trimis būdais: įprastai (į burną), į rankas arba dvasinę komuniją.

Priimdami komuniją į rankas ištiesiame dešinės rankos delną į priekį, į jį dedame kairį delną. Įdėjus ostiją į kairį delną, nesitraukdami nuo kunigo, ją paimame dešinės rankos pirštais ir įsidedame į burną. Delnų kraštai neturi būti užriesti į viršų; priimant komuniją reikia stengtis nekelti delnų į viršų bei nepaliesti kunigo rankų.

Kol viruso plitimo grėsmė išlieka, pareigą dalyvauti sekmadienio Mišiose galite atlikti ir klausydami Mišių per radiją ar televiziją.

Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo pasiruošimo katechezės nevyks.

 

 

Dalinamės I gavėnios sekmadienio skelbimais!

Gavėnios laiku, kiekvieną penktadienį 17.30val. ir sekmadienį 8.30val. – apmąstomos Kryžiaus kelio stotys. Švč. Sakramento adoracija – penktadieniais prasidės 16.30val.

Kovo 1d. (sekmadienis) 13.00val. parapijos namuose kviečiame į susitikimą vienuole Daiva Tumasonyte pokalbiui tema: „Dvasinių vertybių paieškos su ses. Daiva“

Kovo 8d. (sekmadienis) 12.00val. tėvelių, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Šv. Komunijai pas katechetę Laimą susirinkimas parapijos namuose.

Kovo 4d. (trečiadienis) šv. Kazimiero ordinas švęs šv. Kazimiero iškilmę. Kartu minėsime ir Lietuvos globėjo dieną. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00val.

Iki gegužės 1d. turite galimybę gyventojų pajamų mokesčio 2% skirti parapijai. Dėkoju už sąmoningumą ir jūsų dosnumą.

Dėkojame visiems už aukas, bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui, bažnyčios šildymui, Marijos Radijui. Dėkojame už aktyvų dalyvavimą liturgijoje ir parapijos gyvenime. Ačiū už jūsų gerumą.