SKELBIMAI (Birželio 21d.)

– Birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei mūsų bažnyčioje vyksta po vakarinių Šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos. Kviečiame dalyvauti, o kas tikrai negalite, melskitės namuose.

 

-Birželio 24d. (trečiadienis) – Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė. Šv. Mišios 9.00 ir 11.00 val. 18.00val. Šv. Mišių nebus.

 

-Birželio 27d. (šeštadienis) 18.00val. Panevėžio Katedroje Vyskupas Linas Vodopjanovas diak. Normundui suteiks kunigystės šventimus. Prisiminkime savo maldose.

 

– Liepos 2d. (ketvirtadienis) 18.00 val. atvyksta vyskupas Linas Vodopjanovas, kuris teiks Sutvirtinimo Sakramentą pasiruošusiems jaunuoliams ir suaugusiems.

 

-Dėkojame visiems už aukas bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui ir aktyvų dalyvavimą liturgijoje bei parapijos gyvenime.

 

Kunigystės šventimai!

2020 m. birželio 27 d., šeštadienį 18 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje šv. Mišių metu vysk. Linas Vodopjanovas OFM suteiks diakonui Normundui Figurinui kunigystės šventimus.

Pirmosios iškilmingos šv. Mišios.
Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje – birželio 28 d. 11 val.
Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje – liepos 12 d. 11 val.

Kviečiame palaikyti maldoje būsimąjį kunigą!

SKELBIMAI (Birželio 14d.)

-Birželio 14d. (sekmadienis) – Gedulo ir Vilties diena. 11.00val. Šv. Mišiose meldžiamės už Tėvynę Lietuvą, tremtinius ir politinius kalinius.

 

-Birželio 14d. (sekmadienis) – Laisvės kovų muziejuje (Stoties 39, Utena) renginio programa:

                11.59 val. Visuotinė tylos minutė.

                12.00-16.00 val. – Tariame tremtinių vardus. Skaitomos žmonių ištremtų iš Utenos rajono, pavardės, istorijos likimai.

                16.00-17.00 val. – Minėjimas „Toli nuo Tėvynės“, dainų autoriaus ir atlikėjo Gyčio Ambrazevičiaus, gitaristo Haroldo Liumparo ir aktoriaus Artūro Dubako programa, skirta Gedulo ir Vilties dienai.

 

– Birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei mūsų bažnyčioje vyksta po vakarinių Šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos. Kviečiame dalyvauti, o kas tikrai negalite melskitės namuose.

 

-Birželio 19d. (penktadienis) – ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES iškilmė. Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00val. Galimybė pelnyti visuotinius atlaidus šią dieną viešai kalbant maldą „Gerasis Jėzau“.

 

-Liepos 2d. (ketvirtadienis) 18.00 val. atvyksta vyskupas Linas Vodopjanovas, kuris teiks Sutvirtinimo Sakramentą pasiruošusiems jaunuoliams ir suaugusiems.

 

-Dėkojame visiems už aukas bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui ir aktyvų dalyvavimą liturgijoje bei parapijos gyvenime.

 

Brangūs Tėvai,

Nuoširdžiai sveikinu jus su Tėvo diena. Kiekvienais metais pirmasis birželio mėnesio sekmadienis yra skirtas jums. Šiais metais jums skirta diena sutampa su Švenčiausios Trejybės iškilme. Kokie jūs laimingi, kad ne tik turite dangiškąjį Tėvą – Pirmąjį Švč. Trejybės asmenį – bet ir patys galite remtis Jo pavyzdžiu savo tėviško pašaukimo supratimui atnaujinti ir semtis jėgų savo tėviškoms pareigoms atlikti. Tėvas ne tik  įvairiausių patarimų davėjas, ar stiprybės liudytojas, bet ir gerumo, išminties bei tikėjimo mokytojas. Būkite palaiminti visi Tėvai apdovanoti tėvystės pašaukimu ir niekada nestokokite džiaugsmo savo šeimos narių apsuptyje. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė ir ramybė bei Šventosios Dvasios palaima telydi jus.

Kun. Kęstutis

SKELBIMAI (Birželio 7d.)

-Birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei mūsų bažnyčioje vyksta po vakarinių Šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos. Kviečiame dalyvauti, o kas tikrai negalite melskitės namuose.

 

-Šiandien birželio 7d. (sekmadienis) – Tėvo diena. 9.00, 11.00 ir 18.00val. Šv. Mišiose meldžiamės už gyvus ir mirusius Tėvus. Dalyvaujantiems Šv. Mišiose Tėvams teikiamas ypatingas palaiminimas.

 

-Birželio 14d. (sekmadienis) Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės) ir Gedulo bei Vilties diena. 11.00val. Šventosiose Mišiose melsimės už Lietuvą, taip pat tremtinius ir politinius kalinius.

 

-Praėjus sekmadienį Marijos Radijo renginyje „Marijatonas“ mūsų bažnyčioje surinkta 1315 eurų. Marijos Radijo kolektyvas nuoširdžiai dėkoja už gausias aukas.

 

-Dėkojame visiems už aukas bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui ir aktyvų dalyvavimą liturgijoje bei parapijos gyvenime.

 

Naujausia informacija iš Lietuvos vyskupų nutarimų.

2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupai susirinko į nuotolinį posėdį, kurio metu tartasi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos. Dvasininkai ir tikintieji kviečiami ir toliau laikytis visų saugumo normų, kurias iki šiol yra nustačiusi Lietuvos vyskupų konferencija, atsižvelgdama į kompetentingų tarnybų rekomendacijas. Šalyje švelninant įvairius ribojimus nuspręsta:

–    nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems;

–    Krikšto ir Santuokos sakramentai švenčiami išlaikant nustatytus atstumus tarp žmonių;

–    dėl giedojimo šv. Mišių metu bei šv. Mišių jungimo su pridėtinėmis pamaldomis sprendžia parapijų klebonai.

Raginame tikinčiuosius atlikti velykinę išpažintį laikantis saugumo nuostatų. Dėl išpažinties su kunigu galima susitarti ir asmeniškai.

Kaip ir anksčiau, Lietuvos vyskupai ir kunigai meldžiasi bei kviečia tikinčiuosius melstis už ligonius, prašyti stiprybės medikams, slaugytojams ir visiems, kurie užtikrina sklandų mūsų visuomenės gyvenimą. Nepaliaukime melstis ir pandemijai atlėgstant. Melskime, kad Marija – Ligonių Sveikata – užtartų mūsų šalį ir leistų šiai ligai visiškai nurimti.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

 

 

Brangiosios mamos,

Brangiosios Mamos,

Nuoširdžiai sveikinu su Motinos diena. Šia ypatinga proga drįstu kreiptis vieno poeto žodžiais

„Jei pieščiau

Motinos paveikslą,

Tai drobės vidury

Didžiulę širdį apibrėžčiau,

Kurios centre –

Gerumas prisiglaudęs.

Gerumas – tai dvi gilios,

Šiltos akys,

Su sielvartu

Ir su skausmu kampučiuose,

Su rūpesčio

Ir džiaugsmo blyksniais

Vyzdžių vidury.

Šalia – gyslotos,

Ramios rankos,

Sugrubusios nuo saulės

Ir nuo žemės,

Bet švelnios

Nuo duonos minkymo

Ir artimųjų palydėjimo

Į kelią.

Paveikslo rėmu būtų –

Senas,

Nuo laiko, vėjų

Ir išraudotų ašarų

Pajuodęs langas….

Kiek pro jį praėjo

Nebeatšaukiamo,

Nesugrąžinamo,

Brangaus!

O ta širdis –

Ji viską iškentėjo

Ir neplyšo,

Nes ji – MOTINOS širdis!

Jinai  ne tik paveikslo,

Ji PASAULIO vidury!”

Būkite pasveikintos ir palaimintos brangiosios MAMOS šią ypatingą ir brangią dieną.

Kun. Kęstutis