Klebono sveikinimas tėvams

BRANGŪS TĖVAI,

Nuoširdžiai sveikinu su Tėvo diena. Visagalis Maloningasis Dievas Jus pašaukė apvaldyti pasaulį ir bendradarbiauti su Amžinuoju Tėvu kuriant ir skleidžiant tiek žemiškąjį tiek dangiškąjį gėrį. Jūsų nelengvas, bet begaliniai prasmingas pašaukimas atspindi išmintingiausiojo dangiško Tėvo garbę. Jūsų dažnai sūriu prakaitu uždirbta duona pamaitina daugelį, o protingi patarimai ir įgyvendintos idėjos nudžiugina bei paliečia kiekvieną širdį. Būkite jautrūs mus globojančio dangiškojo Tėvo įkvėpimams ir džiaugsminga širdimi likite ištikimi savo tėviškam pašaukimui. Telaimina visokeriopai Jus dangiškasis Tėvas, o mirusiems tėvams būna maloningas.

Klebonas kun. Kęstutis

Džiugi žinia! Panevėžio vyskupija turi naują vyskupą!

Šiandien, gegužės 20 d, Popiežius Pranciškus naujuoju Panevėžio vyskupu paskyrė dabartinį Telšių vyskupijos augziliarą Genadijų Liną VODOPJANOVĄ.

Kol paskirtasis vyskupas perims vyskupijos valdymą, vyskupijai toliau vadovaus arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ apaštalinio administratoriaus teisėmis. Daugiau apie naujai paskirtą vyskupą, rasite paspaudę nuorodą http://pn.lcn.lt/archyvas/naujienos;1104

Kviečiame bendrai maldai ir palaiminimui motociklininkus bei prijaučiančius

2016 m. gegužės 14 d., šeštadienį,

Utenos baikerių klubas MCC Fire Whell ir Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija

kviečia visus į Utenos motociklų sezono atidarymą:

9.00 val. visi renkasi Maronio g. 8 (Šaulių namai), formuojama kolona

10.00 val. kolona pajuda link Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios (Vytauto a. 1)

10.20 val. bendra malda, palaiminimas ir motociklų pašventinimas šventoriuje prieš Bažnyčią

10.45 val. kolona pajuda miesto gatvėmis

Išsamesnė informacija ir maršrutas: www.firewheel.lt

Kvietimas jaunimui švęsti Vyskupijos gimtadienį

Kviečiame jaunimą nuo 13 m. kartu vykti į Panevėžio vyskupijos jaunimo dieną ir

švęsti Vyskupijos 90-ąjį gimtadienį! Kada? Gegužės 28 d., šeštadienį. Kur? Panevėžyje.

Programa? Nuotraukoje arba www.alkc.lt Registracija? Iki gegužės 20d. pas kun. Aivarą 861510687

arba a.kecorius@gmail.com. Išvykstame nuo klebonijos (Vytauto a. 1, Utena) 10 val.

Gegužė – Mergelės Marijos mėnuo

Tradiciškai gegužės mėnuo skiriamas pagerbti Švč. M. Mariją.

Gegužinės pamaldos – labai sena religinė  praktika. Jos ištakos siekia XII a. Aiškūs tokių pamaldų pėdsakai aptinkami  Ispanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. XVIII a. gegužinės pamaldos, panašios į mūsų dabartines, atsirado Italijoje – nuo tada pradėjo sparčiai plisti Europoje. Apie 1840-uosius pasiekė Lietuvą. Manoma, kad mūsų senoliai šią tradiciją perėmė iš kaimyninės Lenkijos, mat jos lyg šiol garbaus amžiaus žmonių vadinamos lenkiškai “majuvkomis” arba “majavomis”. Tarpukariu po “majavų” jaunimas rinkdavosi į pasilinksminimus – tokie susibūrimai vadinti gegužinėmis…

Ar žinojote, kad gegužinėse būdavo ne tik šokama, dainuojama – pirmosios gegužinės žadino tautos savimonę. Kaip?

Kitados kaimo jaunimas gegužės mėnesį pasilinksminimo vakarėlius rengdavo tik gamtoje. Ar ant piliakalnio, ar miško aikštelėje, prie ežero ar upelio… Vyresnieji prisimena kaip prieš tokius pasilinksminimus  bažnyčiose, koplyčiose ar tiesiog trobose žydinčiomis šakelėmis išpuošus švč Mergelės Marijos paveikslus buvo meldžiamasi, giedama. Po maldų kaimai skambėdavę nuo dainų, jaunimas šokdavęs, ratelius eidavęs.
Carinės priespaudos sąlygomis miestiečių gegužinės buvo bene vienintelė legali tautinio judėjimo forma, todėl jauna veržli pasaulietinė lietuvių inteligentija ėmėsi pati organizuoti gegužines, dažnai neklausdama valdžios leidimo – juk draudžiamas lietuviškas raštas, bet ne dainavimas ar šokiai.  Šviesuomenė sumaniai pasinaudojo galimybe beveik nerizikuojant, toliau nuo valdžios akių susiburti ir ieškoti būdų kaip priešintis iš dvarų sklindančiam lenkinimui bei oficialiai rusifikacijai.
Pirmoji Šiaulių gegužinė davusi pradžią tradicijai , įvyko 1899 m. Aleksandrijoje. Jos iniciatorius – Maskvos universiteto studentas šiauliškis Augustinas Janulaitis. Joje dalyvavo tik savi ir pažįstami. Iš A.Janulaičio estafetę perėmęs lietuvių demokratinės minties pradininkas Povilas Višinskis Šiaulių gegužines padarė Didžiosiomis, nes į jas jau buvo kviečiami visuomenės ir kultūros veikėjai iš visos Lietuvos. Didžiosiose Šiaulių gegužinėse yra lankęsi: J.Basanavičius, A.Smetona, J.Vileišis, A.Vienuolis, Vaižgantas, M.Bižiška, M.K.Čiurlionis, A.Žmuidzinavičius, K.Petrauskis, J.Biliūnas, Žemaitė, V.Putvinskis ir kt. Gegužinėse buvo aptariama ne tik lietuvių kalbos padėtis, bet ir pirmą kartą viešai prabilta apie nepriklausomą Lietuvą, kaip politinę programą.

Klebono sveikinimas motinoms

Brangiosios Mamytės, Mamos, Motinos,

Nuoširdžiausiai sveikinu Jus su Motinos diena. Jūsų akys visada kupinos paguodos, Jūsų rankos neapsakomo švelnumo, o širdys neišmatuojamos meilės ir nesibaigiančio gerumo. Būkite palaimintos šią dieną! Tesidžiaugia jūsų širdys priėmusios patį didingiausią pašaukimą – dovanoti pasauliui gyvybę. Teatneša Jūsų sieloms ramybę Jūsų vaikų laimė ir teapdovanoja Jus visagalis Dievas sveikata ir dvasios stiprybe, o mirusioms tesuteikia amžinąją garbe ir ramybę.

Klebonas kun. Kęstutis

PIRMASIS GEGUŽĖS MĖNESIO SEKMADIENIS – MOTINOS DIENA

Ateinantis sekmadienis – pirmasis Gegužės mėnesio sekmadienis – Motinos diena.
Kasmet pirmąjį gegužės mėn. sekmadienį Katalikų Bažnyčia kviečia melstis ir skirti dėmesio kiekvieno mūsų pačiam brangiausiam žmogui – mamai.
Šio Sekmadienio Šv. Mišių metu kartu melsimės už gyvas ir mirusias motinas. Pamaldose dalyvausiančioms mamoms bus teikiamas specialus palaiminimas.