Dvasininkai

KUN. KĘSTUTIS PALEPŠYS
KLEBONAS

Gimiau 1972 m. gegužės 17 d. Suginčių parapijoje, Ežerių kaime. 1980 m. su šeima persikėliau gyventi į Vyžuonas. 1987 m. įstojau į tuometinį Utenos politechnikumą, kurį baigęs 1991 m. rudenį buvau pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Vienerius metus tarnavau lauko kariuomenės brigadoje „Geležinis vilkas“, Panevėžio batalione. Grįžęs dirbau Vyžuonų parapijos zakristijonu ir vienerius metus dėsčiau tikybą Užpalių vidurinėje mokykloje pradinių klasių mokiniams.

1995 m. įstojau į Kauno kunigų seminariją, o po trejų metų išvykau tęsti teologijos studijų ir ruoštis kunigystės šventimams į Erfurto kunigų seminariją Vokietijoje. 2002 m. rugpjūčio 30 d. vyskupas Jonas Kauneckas įšventino diakonu. 2003 m. kovo 1 d. Panevėžio Katedroje suteikė kunigystės šventimus. Trejus metus atlikau vikaro tarnystę Rokiškio šv. Mato ir vienerius metus Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapijose. 2006 m. rugpjūčio 19 d. buvau paskirtas Salako Švč. M. Marijos Sopulingosios parapijos klebonu ir Švedriškės šv. Jono Krikštytojo parapijos administratoriumi. Nuo 2008 m. dar teko aptarnauti ir Vajasiškio šv. Jono Krikštytojo parapiją. 2012 m. rugpjūčio 19 d. vyskupo Jono Kaunecko dekretu esu paskirtas Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos administratoriumi.

KUN.  Kęstutis Kazimieras GURKLYS
VIKARAS

Informacija rengiama.